W SŁUŻBIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

(foto galeria z realizacji zadań proobronnych- poniżej)

 

Działania Jednostki na rzecz obronności państwa prowadzone są w oparciu o kadrę oficerów i podoficerów służby czynnej i rezerwy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy służb mundurowych – instruktorów Trawersu, posiadających doświadczenie, określone kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne.

Zadania MONW oparciu o zawarte umowy z Ministrem Obrony Narodowej oraz Roczny Plan Pracy JPR, cyklicznie realizowane są zadania szkoleniowe, ukierunkowane na przysposobienie młodzieży do podjęcia zawodowej służby wojskowej oraz podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji żołnierzy rezerwy, ze szczególnym uwzględnieniem podoficerów i oficerów jednostek desantowo-szturmowych, lotniczych, górskich i specjalnych.

Ważnym elementem tych działań jest również organizacja obchodów świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystości rocznicowych, związanych z chlubnymi tradycjami oręża polskiego. W tym zakresie JPR od lat współpracuje z Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” i Zespołem Artystycznym Żołnierzy Rezerwy „Rota”.

W prowadzonych na terenie Jednostki kursach o charakterze ratowniczym, proobronnym i wojskowym, uczestniczą również przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych, funkcjonariusze służb mundurowych, kadeci Przysposobienia Wojskowego, uczniowie klas ponadpodstawowych o profilu wojskowym oraz pracownicy samorządowi ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Stałe przedsięwzięcia szkoleniowe

Rodzaj – nazwa zadania: Szkolenie doskonalące załóg samolotowych LC w zakresie wykonywania lotów łącznikowych i rozpoznawczych na potrzeby obronności kraju.
Uczestnicy:
Żołnierze rezerwy przewidziani do uzupełnienia załóg samolotowych lotnictwa cywilnego i kandydaci do zawodowej służby wojskowej oraz do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Okres realizacji: marzec – grudzień

Rodzaj – nazwa zadania: Szkolenie doskonalące skoczków spadochronowych na potrzeby obronności kraju.
Uczestnicy:
Żołnierze rezerwy jednostek desantowo-szturmowych i specjalnych oraz kandydaci do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Okres realizacji: czerwiec – grudzień

Rodzaj – nazwa zadania: Szkolenie łączników i zwiadowców motocyklowych na potrzeby obronności kraju.
Uczestnicy:
Żołnierze rezerwy jednostek zmechanizowanych i kandydaci do zawodowej służby wojskowej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Okres realizacji: wrzesień – grudzień.

Rodzaj – nazwa zadania: Lotnicze szkolenie zapoznawcze i ogólnowojskowe w ramach akcji promującej zawodową służbę wojskową.
Uczestnicy:
Uczniowie liceów ogólnokształcących o tzw. profilu wojskowym oraz członkowie pozarządowych stowarzyszeń proobronnych.
Okres realizacji: styczeń – grudzień.

Z uwagi na postępujące, szybkie przemiany strukturalne w naszych Siłach Zbrojnych nie zachodzi już potrzeba przygotowania kandydatów z tzw. poboru do służby w tego typu jednostkach. Przejawem tego jest między innymi fakt ich pełnego uzawodowienia. W konsekwencji nastąpiła zmiana priorytetów szkoleniowych w zadaniach powierzanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Po ponad dwóch dziesięcioleciach realizacji Spadochronowe Kursy Działań Specjalnych „Trawers” przeszły do historii.

Z początkiem 2009 roku, wdrożony został zmodyfikowany program działań Jednostki. Wzbogacony został o istotny, nowy element, jakim jest współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji wojskowej w zakresie promocji profesjonalizacji Wojska Polskiego oraz tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych. Ważnym elementem tych działań pozostaje nadal kształtowanie pozytywnego wizerunku naszych Sił Zbrojnych. Obejmują one również cykl przedsięwzięć szkoleniowych, popularyzatorskich i informacyjnych dla rezerwistów oraz młodzieży szkół ponadgimnazialnych. W sposób szczególny nacisk kładzie się na Licea Wojskowe oraz absolwentów uczelni wyższych. Zadania te realizowane są w uzgodnieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bolesławcu oraz Departamentem Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nie tylko na misjach

Wyniesione z KDS Trawers doświadczenia, zarówno przez jego uczestników, jak i też kadrę tego elitarnego szkolenia, zapewne procentować jeszcze będą przez długie lata. Absolwenci Trawersu pełnią dzisiaj służbę m.in. w Jednostce Wojskowej Komandosów, w Jednostce Specjalnej GROM, oraz pododdziałach specjalnych formacji podległych MSW. Spora też grupa „uskrzydlonych” na KDS-ie spadochroniarzy odnotowała swój udział, między innymi w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na terytorium Kosowa, Iraku, Afganistanu i Czadu.

Nowe wyzwania

Dzień dzisiejszy – to też nowe wyzwania. Jednym z nich jest przygotowanie, nie tylko żołnierzy, ale i cywilnego społeczeństwa, do stawienia czoła nowym zagrożeniom. Niesie je ze sobą rosnąca na świecie fala terroryzmu oraz coraz częstsze anomalie pogodowe, skutkujące zjawiskami atmosferycznymi o charakterze szczególnie gwałtownym ( powodzie, wichury itp.).

Nowe priorytety

Uznając to za priorytet, działania szkoleniowe Jednostki ukierunkowane są aktualnie na współudział w przygotowaniu środowisk cywilnych do współpracy z komponentem wojskowym, na wypadek klęsk żywiołowych i stanów zagrożenia państwa. Trudnym do przecenienia elementem tego procesu jest również rozbudzenie obywatelskiej aktywności środowisk żołnierzy rezerwy. Między innymi temu celowi ma służyć realizacja doraźnych i stałych przedsięwzięć na rzecz umacniania obronności kraju i bezpieczeństwa powszechnego. Jednym z istotnych elementów, obecnie prowadzonej przez kadrę Jednostki działalności programowej jest organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów liceów ogólnokształcących o tzw. profilu wojskowym. Ich głównym celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, postaw propaństwowych i promowanie wśród młodzieży zawodowej służby wojskowej oraz umożliwienie zdobywania przydatnych w przyszłej służbie uprawnień i kwalifikacji specjalistycznych. Od lat, znaczącego wsparcia w tym zakresie udziela Jednostce, Departament (Wychowania i Promocji Obronności; Komunikacji Społecznej) Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Legnicy (od stycznia 2011 – WKU Bolesławiec), 23. Śląski Pułk Artylerii oraz władze samorządowe miasta Złotoryi i gminy wiejskiej Męcinka.

W realizację zadań na rzecz umacniania obronności państwa zaangażowana jest kadra Jednostki:
ks. kpt. mgr Przemysław Tur, ppor. pil. Przemysław Kusek, kpt. dr Tomasz Kaczmarczyk, mjr dr hab. n. wojsk. inż. Barbara Kaczmarczyk, st. chor. sztab. Marcin Cedro, ppor. mgr Bartosz Maliński, kom. mgr Daniel Obarewicz, st. sierż. Jan Cz. Kusek, st. sierż. Artur Grądek,  chor. inż. Mariusz Łydek, ks. kan. sierż. Mariusz Witczak, sierż. mgr inż. pil. Jacek Dziedzio, mł. chor. Krystian Wójcik, sierż. Artur Kukiełka, sierż. dr hab. pil.Tomasz Nowak, plut. pchor. mgr Mateusz Wójcicki, sierż. Marek Zemła, plut. Tadeusz Stasiewicz, plut. Bogdan Macuga, mł. chor. Ernest Krawczyk, sierż. mgr inż. Andrzej Majewski, kpr. Sylwester Dorabiała, por. mgr Rafał Musialik, mł. chor. mgr Marcin Jankowski, inż. kpt. pil. Jacek Szczerba oraz bryg. inż. Piotr Kuchnio i mjr mgr inż. Stanisław Napierała, ppłk. mgr inż. Feliks Bielawski, kom. mgr Paweł Sakowicz, asp. Damian Gołembski, asp.rat. Bartosz Miara, asp.rat. Bartosz Donke, kpr. Mieczysław Koblański, mł. asp. mgr Joanna Bandyk, asp. rat. mgr pil. Jakub Gruba i mgr Anna Piontek. Wspierana jest również przez płk. dr n. med. doc. Jerzego Peszko, ks. ppłk. Pawła Piontka.