Informacje ogólne

Status prawny Jednostki

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza jako specjalistyczna formacja straży pożarnej funkcjonuje na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229) i jest zakwalifikowana do podmiotów określonych w art. 15. Jednostka jest samodzielnym podmiotem lotnictwa ogólnego, nad którym nadzór operacyjno-techniczny sprawuje Południowo-Zachodnia Delegatura Urzędu Lotnictwa Cywilnego we Wrocławiu. Nadzór w zakresie realizacji przez Jednostkę zadań publicznych na rzecz obronności państwa sprawuje Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień. Jednostka wchodzi w skład Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostka w KSRG

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 1/01/KSRG z dniem 19 lipca 2000 roku, Jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wydzielona część sił i środków Jednostki wchodzi też w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP w ramach kompanii „Złotoryja”.

Jednostka w systemie PRM

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Jednostka została wpisana do rejestru podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Podległość Jednostki

Jednostka jest samodzielnym podmiotem prawnym. Natomiast operacyjnie, jako pododdział krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podporządkowana jest Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Dysponowanie pododdziałów JPR do działań operacyjno-ratowniczych odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Złotoryi ( tel. alarmowy 998 lub 76-87-83-143 ; operacyjny kanał radiowy : B-024 ). Nadzór w zakresie utrzymania gotowości bojowej oraz realizacji zadań operacyjnych przez Pododdział Operacyjno-Techniczny sprawuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.

W Krajowym Rejestrze Sądowym

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej (pierwszy wpis 15.10.1991 r.) we Wrocławiu, Wydział IX – Jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000049269. (Sygnatura akt WR.IX NS-REJ. KRS/014586/09/797– ostatni wpis z 14 stycznia 2010 r.).

KRS – 000 049 269
REGON – 390594632
NIP – 694 15 69 706

Konto bankowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
09 8658 0009 0000 1456 2000 0010

Główne zadania Jednostki

 1. Współdziałanie w procesach kształtowania postaw obywatelskich, propaństwowych i patriotyczno-obronnych.
 2. Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powszechnego oraz obronności państwa.
 3. Prowadzenie operacyjnych działań ratowniczych i poszukiwawczych.
 4. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych ratowników, personelu lotniczego oraz kandydatów do służby wojskowej i żołnierzy rezerwy.
 5. Wspieranie Narodowych Sił Rezerwowych oraz systemu obrony terytorialnej.

 

_____________________________________________________________________________________

REGULAMIN ODZNAKI

 SKOCZEK SPADOCHRONOWY FORMACJI RATOWNICZYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  

Par.  1.

Odznaka Skoczka Spadochronowego Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona Rozkazem Specjalnym Komendanta JRS i OL Nr 7 z dnia 12 marca 1993 r. jako wyróżnik mundurowy dla strażaków – ratowników oraz funkcjonariuszy innych formacji i służb ratowniczych, w celu uhonorowania ich wyszkolenia desantowego w zakresie wykonywania skoków spadochronowych, jako istotnego elementu przygotowania psychofizycznego. Forma odznaki  w sposób bezpośredni nawiązuje do tradycji ofiarności w służbie kolejnych pokoleń polskich spadochroniarzy oraz wierności wartościom patriotycznym,  przyświecającym ich bohaterskim poprzednikom czasu wojny.

 Par.  2.

Za przyzwoleniem środowisk kombatanckich, odznaka wzorowana jest na owianym żołnierską chwałą Bojowym Znaku Spadochronowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (wg projektu Mariana Walentynowicza).  Ma kształt pikującego do walki orła, trzymającego w szponach wieniec złożony z języków płomieni – jako symbolu najstarszej z służb ratowniczych. Odznaka wykonana z metalu oksydowanego barwy srebrnoszarej  z wieńcem  emaliowanym w kolorze amarantowym.

Par.  3.

 1. Nadawanie prawa noszenia odznaki należy do wyłącznej kompetencji Komendanta Korpusu.  Z  wnioskiem o jego uzyskanie, po spełnieniu przez osobę aspirującą warunków określonych w par. 5, może wystąpić przełożony ratownika lub sam zainteresowany, bez względu na aktualny stosunek do służby tj. czynny, pozostający w rezerwie lub w stanie spoczynku. Dotyczy to również ratowników pełniących służbę w formacjach ochotniczych.
 2. Ratownikom i kandydatom do służby w jednostkach wchodzących w struktury Korpusu, odznaki nadaje z własnej inicjatywy jego Komendant, bezpośrednio po zakończeniu szkolenia bazowego i wykonaniu normy skoków spadochronowych. W taki samym trybie odznaki nadaje również osobom spoza Korpusu, odbywającym szkolenia specjalne i Lotniczego Przysposobienia Wojskowego, kandydatom na członków załóg samolotów operacyjnych działań poszukiwawczych oraz lotniczego rozpoznania zagrożeń.

Par.  4.

Odznaka nie może być nadawana na zasadach honorowych.

Par.  5.

Warunkiem nadania odznaki jest :

 1. Ukończenie szkolenia spadochronowo-desantowego i samodzielne wykonanie minimum pięciu skoków spadochronowych w dowolnym systemie otwarcia oraz z dowolnego typu statku powietrznego. Podstawę uznania stanowi potwierdzony wyciąg z tzw. list planowych jednostki prowadzącej szkolenie lub zaświadczenie wydane przez komendanta/kierownika – szefa wyszkolenia ośrodka.
 2. Legitymowanie się ukończeniem szkolenia ratowniczego, w zakresie minimum podstawowym, w co najmniej  jednej  z uznanych specjalności ratowniczych,  ratowniczo-gaśniczych i poszukiwawczo-ratowniczych lub specjalnych   i innych, przydatnych w działaniach operacyjno-technicznych formacji i służb przewidzianych ustawowo do współdziałania z jednostkami straży pożarnej lub innymi podmiotami o podobnym charakterze. Podstawę uznania stanowią uwierzytelnione dokumenty poświadczające posiadanie powyższych kwalifikacji.

Par. 6.

Zwolnieniu z  warunków  określonych w § 5.  podlegają:

 1.   W zakresie pkt. 1. Żołnierze służby czynnej oraz będący w rezerwie lub w stanie spoczynku, posiadający tytuł instruktora lub skoczka spadochronowego Wojsk Powietrzno-Desantowych oraz instruktora lub skoczka spadochronowego Sił Powietrznych. Podstawę zwolnienia stanowią uwierzytelnione dokumenty wydane przez organa wojskowe.
 2.    W zakresie pkt. 2.  Funkcjonariusze, absolwenci SGSP oraz szkół aspiranckich i podoficerskich Państwowej Straży Pożarnej, żołnierze jednostek wojskowej straży pożarnej w służbie czynnej, w rezerwie lub w stanie spoczynku oraz osoby pełniące aktualnie lub w przeszłości funkcje ratownicze w innych podmiotach podległych resortowi obrony lub spraw wewnętrznych. Podstawę zwolnienia stanowią uwierzytelnione dokumenty wydane przez uprawnione organa resortowe.

Par. 7

Fakt nadania odznaki ogłaszany jest w Rozkazie Komendanta Korpusu. Dokumentem potwierdzającym prawo do jej noszenia jest wydana przez Komendę Korpusu legitymacja Skoczka Spadochronowego Formacji Ratowniczych lub potwierdzony wyciąg z rozkazu stanowiącym o tym. Rejestr nadanych odznak oraz wydanych legitymacji prowadzi służba spadochronowo-desantowa Korpusu.

Par.  8.

Odznaka noszona jest na mundurach formacji ratowniczych lub innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ubiorczymi, tj. po lewej stronie bluzy mundurowej, 55 mm powyżej krawędzi wszycia górnej kieszeni. W podobny sposób  umieszczana jest jej wersja haftowana, na kombinezonach, odzieży specjalnej i koszarowo-ćwiczebnej oraz na umundurowaniu polowym.  Odznakę w formie miniaturki  można nosić na ubiorze  cywilnym.

Par. 9.

Odznaka nadawana jest dożywotnio. Utrata prawa jej noszenia może jedynie nastąpić w przypadku sądowego pozbawienia praw publicznych i honorowych za czyny przeciwko zdrowiu i życiu, bezpieczeństwu powszechnemu lub obronności państwa. Dotyczy to również innych niehonorowych zachowań, tj. przypadków szczególnie rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa lub współżycia społecznego,  godzących w honor i dobre imię formacji. Podstawę stanowi wyrok sądu powszechnego lub orzeczenie sądu honorowego. Fakt pozbawienia praw do noszenia odznaki podlega ogłoszeniu w Rozkazie  Komendanta Korpusu.

 Par. 1O.

Koszt wykonania odznaki, w przypadku ratowników i kandydatów do służby w jednostkach włączonych w struktury Korpusu oraz uczestników prowadzonych szkoleń w bazie lotniczej Baryt ponosi Komenda Korpusu. W pozostałych przypadkach – podmiot wnioskujący lub osoba ubiegającą się o uzyskanie prawa do jej noszenia.

Par. 11.

Noszenie odznaki przez osoby nieuprawnione stanowi naruszenie prawa i jest działaniem niehonorowym, mogącym wywołać ostracyzm  środowisk ratowników i spadochroniarzy.

 

 

Na podstawie wyciągu

z Rozkazu Org. Nr 11/2017 Komendanta Korpusu.