Regulamin Wojskowego Marszu Prawdy – Commando – Baryt

1. Marsz przeznaczony jest (bez względu na płeć) dla żołnierzy i funkcjonariuszy (w stanie czynnym, rezerwy lub w stanie spoczynku) oraz dla (umundurowanych) osób cywilnych o wysokim stopniu sprawności psychofizycznej i akceptujących postanowienia niniejszego regulaminu. Warunkiem zaliczenia Marszu jest pokonanie pieszo dystansu 100 km po ustalonej trasie w kompletnym umundurowaniu oraz obuwiu typu wojskowego, w czasie nie dłuższym niż 1440 minut, spożywając jedynie czystą wodę.

2. Udział w Marszu jest dobrowolny i odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niepełnoletni członkowie stowarzyszeń proobronnych oraz uczniowie szkół średnich z klas  o  profilu mundurowym uczestniczą za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Do udziału w Marszu dopuszczone mogą być jedynie osoby, które złożą pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu przedsięwzięciu o charakterze ekstremalnym oraz uiściły opłatę startową w wysokości 100 zł. (Kadetów i uczniów klas mundurowych obejmują zasady określone w załączniku PW).

4. Uczestnicy Marszu są zobowiązani do posiadania:

– kompletnego wojskowego umundurowania polowego lub ćwiczebnego (regulaminowego) jednej z polskich formacji mundurowych (MON, MSWiA, MS i innej  państwowej lub samorządowej)  z długim rękawem i długimi nogawkami.

– obuwia typu wojskowego lub używanego w innych służbach mundurowych (tzn. pełnego, wiązanego powyżej kostki),

– żółtej kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi,

– latarki dowolnego typu oraz telefonu komórkowego (do użycia tylko w sytuacjach  uzasadnionych względami bezpieczeństwa).

– dokumentów osobistych.

Dopuszczalne jest używanie plecaków oraz okryć przeciwdeszczowych w kamuflażu wojskowym lub kolorach adekwatnych do danej formacji mundurowej. Przed rozpoczęciem Marszu uczestnicy zostaną poddani kontroli wyposażenia. Brak któregokolwiek z elementów obowiązkowych spowoduje niedopuszczenie do udziału w Marszu.

5. W czasie całego Marszu i postojów można spożywać jedynie czystą wodę.

6. Uczestnikom Marszu nie wolno pod karą wykluczenia ich z udziału:

– zmieniać lub skracać obowiązującej (określonej na mapce) trasy Marszu,

– spożywać w trakcie całego Marszu oraz postojów jedzenia oraz innych płynów niż czysta woda,

– używać ułatwień w postaci kijków trekkingowych, narciarskich, lasek itp.,

– dopuszczać się zachowań uważanych za nieetyczne, godzących w dobre imię reprezentowanej formacji lub środowiska,

– naruszać zasad porządku i bezpieczeństwa w szczególności w zakresie poruszania się po drogach publicznych (obowiązuje poruszanie się w kamizelce odblaskowej a po zmroku dodatkowo  należy posiadać latarkę).

– przyjmować leków lub innych specyfików, za wyjątkiem środków medycznych zewnętrznego stosowania (tj. do opatrywania odcisków, otarć i innych kontuzji.) Po zgłoszeniu Komandorowi Marszu dopuszcza się użycie leków antyalergicznych.

– używać na zewnątrz (widocznych) elementów odzież cywilnej lub nieregulaminowego obuwia.

7. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do:

– stosowania się do poleceń porządkowych instruktorów prowadzących oraz postanowień  Komandora Marszu,

– bezzwłocznego informowania organizatorów o sytuacjach niebezpiecznych lub innych istotnych zdarzeniach wymagających np. interwencji medycznej lub  porządkowej.

8. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Marszu może być zgłoszone organizatorom na każdym jego etapie poprzez wypowiedzenie hasła „JUVENTUR”. (odbiór takich osób jeśli jest to konieczne, następować będzie w kolejności zgłoszeń z punktów oznaczonych na mapce lit. „P” (w takiej sytuacji uczestnicy kat. Commando broń zdają osobiście w biurze Marszu – za pokwitowaniem).

9. Marsz prowadzony jest w dwóch równoległych kategoriach: wojskowo-ratowniczej (tj. bez dodatkowego wyposażenia) oraz w kat. specjalnej „Commando” (tj. z bronią – karabinkiem 7,62 mm AKM lub podobnym o wadze powyżej 3,8 kg.). W trakcie Marszu nie ma możliwości dokonania zmiany kategorii.

10. Postanowienia Komandora w kwestii interpretacji treści niniejszego regulaminu oraz ustaleń porządkowych są wiążące i ostateczne.

11. Osoby które ukończą Marsz Prawdy w limicie czasowym tj. do 1.440 min. (dokładność pomiaru do 1 minuty) otrzymają specjalne certyfikaty i dużego coina oraz nabędą prawo do noszenia emblematu –Baryt–. Trzech pierwszych w każdej grupie otrzymuje pamiątkowe tablo. W przypadku uzyskania takiego samego czasu zwycięża starszy wiekiem. Ponadto trzech zwycięzców w kat. „Commando” zostanie uhonorowanych przez dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych odznakami 62. Kompanii Specjalnej Commando (wręczenie odznak odbędzie się podczas dorocznego święta 62 KS w Bolesławcu – w pierwszą sobotę września).

                 ORGANIZATOR MARSZU