BIEG NIE TYLKO DLA REZERWISTÓW

W ramach tegorocznego, jubileuszowego X. Wojskowego Festynu pn. Święto Krainy Barytowych Wzgórz”, zostanie rozegrany prolog Biegu Rezerwistów Pośród Barytowych Wzgórz”. Organizatorzy zachęcają do udziału biegaczy cywilnych i wojskowych. Poniżej przedkładamy regulamin tego przedsięwzięcia.

R E G U L A M I N

   Integracyjnego prologu biegowego     

  „ BIEG REZERWISTÓW POŚRÓD BARYTOWYCH WZGÓRZ”

             Stanisławów 29 lipca 2017 r.

 1. CEL:
 • Popularyzacja biegania w środowiskach proobronnych.
 • Promocja krainy Barytowych Wzgórz.
 • Integracja żołnierzy rezerwy i środowisk mundurowych z „cywilnymi” grupami biegowymi.
 1. ORGANIZATOR:
 • Jednostka Poszukiwawczo – Ratownicza „Baryt”,
 • Partner Techniczny: KB LEW Legnica.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się w dniu 29 lipca 2017 roku /sobota/, o godz. 10.oo.
 • Start z centralnego placu w Stanisławowie (gmina Męcinka), tam również  będzie biuro zawodów czynne w dniu 29 lipca 2017 r. od godz. 8.oo do 9.3o
 1. TRASA, DYSTANS:
 • Bieg rozgrywany będzie na dystansie 10 km.
 • Trasa asfaltowa w 100 %.
 • Obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy, który wynosi 2 godziny.
 1. PRAWO STARTU:
 2. Impreza jest otwarta dla wszystkich miłośników biegania, posiadających stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Ze względu na „prologowy” charakter biegu wprowadza się kategorie: Generalna Kobiet oraz Generalna Mężczyzn.
 4. Zawodnicy startują w kategorii „cywilnej” lub kategorii umundurowanej /ubiór typu wojskowego –     mundur polowy lub podobny, buty typu wojskowego, traperskiego, harcerskiego itp. pełne na podeszwie z protektorem, sznurowane powyżej kostki/.
 5. Zezwala się na start w sortach mundurowych innych państw,
 6. ZGŁOSZENIA:
 • W kategorii „cywilnej”  – Stanisław Jaworski ,tel. 601 931 136 lub mail:  jaworek36@interia.pl
 • W kategorii umundurowanej – Mieczysław Koblański ,tel. 605 601 696 /tylko sms/ lub mail: koblanski@cyberia.pl
 • Zgłoszenia są możliwe również w dniu zawodów w biurze w Stanisławowie.

VII. OPŁATA STARTOWA:

 • Płatna w dniu zawodów podczas weryfikacji w wysokości – 10 zł. / dziesięć złotych/

VIII. UCZESTNICTWO:

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 29 lipca 2017r. w godz. 8.oo do 9.3o.
 2. Podczas weryfikacji należy przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 3. Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu biegu oraz własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. Dodatkowo – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych , telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.922/,
 5. Wyrażenie zgody na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem uczestniczących w biegu „Pośród Barytowych Wzgórz”,
 6. 0rganizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania oraz prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych, upowszechnianie w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w biegu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki,

7.Osoby niepełnoletnie w wieku od 15 do 18 lat startujące  w kategorii umundurowanej są zobowiązane do posiadania pisemnego pozwolenia od rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu,  a osoba podpisująca zezwolenie zobowiązuje się do pozostania na imprezie do czasu osiągnięcia przez uczestnika biegu  – linii mety.

 1. W kategorii „cywilnej” startują tylko osoby pełnoletnie.
 2. NAGRODY:
 • Za miejsca I – III w kat. generalnej Kobiet i Mężczyzn – Puchary, oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Identyczne ustalenia jak powyżej obowiązują w biegu „mundurowym”.
 • Dla wszystkich uczestników biegu na mecie przewidujemy – okolicznościowy niepowtarzalny medal, oraz uścisk dłoni i gratulacje od Komendanta Bazy Lotniczej „BARYT” /zabiegamy o inne niespodzianki/.
 1. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU:
 2. Ze względu na możliwość ruchu kołowego uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do oznaczeń na trasie i nie przekraczać podczas biegu taśm ostrzegawczych.
 4. Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej,
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
 6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i udziałem w biegu „Pośród Barytowych Wzgórz” w dniu 29 lipca 2017 r. – w związku z tym w interesie Uczestnika biegu jest ubezpieczenie się od w/w następstw w dostępnych na terenie Polski towarzystwach ubezpieczeniowych,

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 3. Organizator zapewnia: opiekę medyczną podczas biegu, przebieralnie, ciepły poczęstunek, napoje chłodzące.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja /obcinanie, zaginanie, itp./ jest zabronione pod karą dyskwalifikacji/.
 5. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Zapraszamy do  udziału      

                                                       O R G A N I Z A T O R Z Y