Informacje ogólne

Status prawny Jednostki

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza jako specjalistyczna formacja straży pożarnej funkcjonuje na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229) i jest zakwalifikowana do podmiotów określonych w art. 15. Jednostka jest samodzielnym podmiotem lotnictwa ogólnego, nad którym nadzór operacyjno-techniczny sprawuje Południowo-Zachodnia Delegatura Urzędu Lotnictwa Cywilnego we Wrocławiu. Nadzór w zakresie realizacji przez Jednostkę zadań publicznych na rzecz obronności państwa sprawuje Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Jednostka w KSRG

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 1/01/KSRG z dniem 19 lipca 2000 roku, Jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wydzielona część sił i środków Jednostki wchodzi też w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP w ramach kompanii „Złotoryja”.

Jednostka w systemie PRM

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Jednostka została wpisana do rejestru podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Podległość Jednostki

Jednostka jest samodzielnym podmiotem prawnym. Natomiast operacyjnie, jako pododdział krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podporządkowana jest Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Dysponowanie pododdziałów JPR do działań operacyjno-ratowniczych odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Złotoryi ( tel. alarmowy 998 lub 76-87-83-143 ; operacyjny kanał radiowy : B-024 ). Nadzór w zakresie utrzymania gotowości bojowej oraz realizacji zadań operacyjnych przez Pododdział Operacyjno-Techniczny sprawuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.

W Krajowym Rejestrze Sądowym

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej (pierwszy wpis 15.10.1991 r.) we Wrocławiu, Wydział IX – Jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000049269. (Sygnatura akt WR.IX NS-REJ. KRS/014586/09/797– ostatni wpis z 14 stycznia 2010 r.).

KRS – 000 049 269
REGON – 390594632
NIP – 694 15 69 706

Konto bankowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
09 8658 0009 0000 1456 2000 0010

Główne zadania Jednostki

  1. Współdziałanie w procesach kształtowania postaw obywatelskich, propaństwowych i patriotyczno-obronnych.
  2. Prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powszechnego oraz obronności państwa.
  3. Prowadzenie operacyjnych działań ratowniczych i poszukiwawczych.
  4. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych ratowników, personelu lotniczego oraz kandydatów do służby wojskowej i żołnierzy rezerwy.
  5. Wspieranie Narodowych Sił Rezerwowych oraz systemu obrony terytorialnej.